amasis communication design

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε:
Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων

Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι:
 • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Η αναβάθμιση του τρόπου επκοινωνίας και συνεργασίας και η εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • Η ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Η αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δικαιούχοι επιχειρήσεις

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται επιχείρηση που ανήκει στους κλάδους αγρο-διατροφής, υγείας-φαρμάκων, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταφορών, υλικών-κατασκευών, τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικών βιομηχανιών, δραστηριότητας μεταποίησης Βλ. Παράρτημα ΙΙ Πρόσκλησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

 • Δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Η επιχείρηση να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 1/1/2022
 • Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
Ως τέτοια νοείται για τους σκοπούς του προγράμματος κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis), καθώς επίσης σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

 • κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2 της Προκήρυξης.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.

 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συνιστούν νομική οντότητα  (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει να μην υπερβαίνει  ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ ( ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.9.2017)

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Η ονομαστική αξία των επιταγών (vouchers) προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρηση ως το προσωπικό που απασχολεί σε Ενιάιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και κυμαίνεται από 900€ έως 18.000€.
Το πρόγραμμα επιδοτεί μέσω των επιταγών την  προμήθεια ψηφιακών προϊόντων  και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, επιδοτούμενη λύση αποτελεί η  κατάλληλη σύνθεση προϊόντων /υπηρεσιών:

 • ενός ή περισσοτέρων ψηφιακών προϊόντων /υπηρεσιών και ειδικότερα τυποποιημένων εμπορικών προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχεται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service), καθώς και
 • συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωση κουπονιού),

Η σύνθεση προϊόντων/υπηρεσιών στοχεύει:

 • στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • στη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας,
 • στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και
 • στην προαγωγή της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης
Βλ. Κεφ. 5 Πρόσκλησης

Συνολικός Προϋπολογισμός: €180.000.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €180.000.000,00

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Πυλώνας: 2. Ψηφιακή Μετάβαση
Άξονας: 2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
Δράση: 2.2.20 10706 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Βρες εδώ την Πρόσκληση και το Παράρτημα 3


      Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, Συγγρού 194 17671, Καλλιθέα

      Ιστοσελίδα Φορέων: https://digitalsme.gov.gr/